ГА РФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 1644. Л. 1–10. Тип. и ротат. экз